Συνεισφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών από επιχειρήσεις.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχη υπηρεσία η οποία να αξιοποιεί μεθόδους αιχμής μηχανικής μάθησης, συνδυαστικά με ένα μεγάλο πλήθος από παράγοντες επιρροής, στο σενάριο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε επόμενη μέρα, αλλά και έξυπνης ανάλυσης με στόχο την επιχειρησιακή οργάνωση, πρόληψη και διαχείριση πυρκαγιών. Τα πιο αντιπροσωπευτικά υπάρχοντα συστήματα σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο αντίστοιχα [EFFIS, ΓΓΠΠ], υποστηρίζουν πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς σε αρκετά αδρή γεωχωρική διακρισιμότητα, και με χαμηλή ειδικότητα πρόβλεψης. Ως εκ τούτου, με την αύξηση της ακρίβειας (ευαισθησίας και ειδικότητας) πρόβλεψης, της γεωχωρικής διακρισιμότητας πρόβλεψης (σε υποπεριοχές 500×500 μέτρων), αλλά και την υλοποίηση λειτουργιών έξυπνης ανάλυσης πάνω στις προβλέψεις και σε ένα πλούσιο σύνολο μεταδεδομένων των θεωρούμενων υποπεριοχών, η προτεινόμενη πλατφόρμα θα ενσωματώνει μεγάλη προστιθέμενη αξία που θα την καθιστά άμεσα εκμεταλλεύσιμη εμπορικά σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, το εμπορικό κοινό της πλατφόρμας δεν θα περιορίζεται σε Πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά θα αφορά άμεσα και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας (κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση), φορείς διαχείρισης χώρων φιλοξενίας προσφύγων, φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών πάρκων, κ.α.

Συνεισφορά στην αριστεία

Η προτεινόμενη έρευνα καινοτομεί εξετάζοντας ένα σημαντικό ερευνητικό εφαρμοσμένο πρόβλημα στη ρεαλιστική του βάση, όσον αφορά στη μαζικότητα των διαθέσιμων δεδομένων (>500 εκατ.) εγγραφές, την ακραία ανισορροπία των δεδομένων, τον συνυπολογισμό των ισχυρών χωροχρονικών συσχετίσεων, καθώς και τη στόχευση στην παραγωγή ακριβών προβλέψεων σε επίπεδο επόμενης ημέρας, σε υψηλή διακριτική ικανότητα (υποπεριοχές 500×500 μέτρων), για μεγάλες επικράτειες (επίπεδο χώρας). Η εκτενής μελέτη της βιβλιογραφίας [JCG20] καταδεικνύει την πρωτοτυπία και τη σημασία της προτεινόμενης έρευνας, αφού οι υφιστάμενες μέθοδοι αντιμετωπίζουν απλουστευμένες, και ως εκ τούτου μη ρεαλιστικές, εκδοχές του προβλήματος, και σίγουρα όχι στη μαζική κλίμακα που υιοθετούμε. Η δημοσίευση ανοικτού κώδικα και ερευνητικών εργασιών θα επιτρέψει την ελεύθερη διάχυση των αποτελεσμάτων μας στην ερευνητική κοινότητα, επιτρέποντας την υιοθέτηση και περαιτέρω επέκτασή τους.

Συνεισφορά στην οικονομία και την κοινωνία

Το έργο πραγματεύεται ένα ερευνητικό και εφαρμοσμένο πρόβλημα με σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επεκτάσεις. Πέρα από τη δυνητικά μεγάλη προστιθέμενη εμπορική αξία των αποτελεσμάτων του, η εφαρμογή τους σε σενάρια πραγματικού κόσμου θα συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό στον μετριασμό μεγάλων οικολογικών καταστροφών, στην αποφυγή της απώλειας ανθρωπίνων ζωών, καθώς και στην σημαντική εξοικονόμηση πόρων από την αντιμετώπιση των συνεπειών πυρκαγιών (αποζημιώσεις, αναδασώσεις, κοινωνικό αποτύπωμα).