Κατάλληλα σχεδιασμένες υπηρεσίες, που εστιάζουν στην πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς προσφέρονται σε ενδιαφερόμενους χρήστες (πολίτες και φορείς) μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία συνιστά και το σημείο πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο σχεδιασμός των Υπηρεσιών ενσωματώνει αποτελεσματικά:

  • Την τεχνογνωσία και τις απαιτήσεις θεσμικών φορέων με αρμοδιότητα στην διαχείριση φυσικών καταστροφών και ειδικότερα πυρκαγιών
  • Την καινοτομία στα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου και
  • Την αξιοποίηση κατάλληλων γεωχωρικών δεδομένων

Στο φιλικό στον χρήστη περιβάλλον αλληλεπίδρασης της πλατφόρμας προσφέρονται Υπηρεσίες (ενδεικτική αναφορά):

  • Πρόβλεψης και επεξήγησης (αποτελεσμάτων μοντελοποίησης) κινδύνου πυρκαγιάς
  • Εκτίμησης σφοδρότητας του φαινομένου και τρωτότητας της (εκάστοτε) περιοχής ενδιαφέροντος
  • Περιήγησης στον χώρο και τον χρόνο
  • Ενσωμάτωσης δεδομένων του χρήστη με δυνατότητες χωρικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης (reporting) των σχετικών αποτελεσμάτων
  • Οπτικοποίησης δεδομένων εισόδου και στοιχείων πρόβλεψης
  • Επεξεργασμένη πληροφορία με την μορφή έξυπνων αναλύσεων