Το Ερευνητικό Κέντρο «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)» που ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 1975/42 (Α΄ 295), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι Ερευνητικός Φορέας του Δημοσίου Τομέα, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Το ΕΑΑ έχει την έδρα του στην Αθήνα και παραρτήματα στην Πεντέλη Αττικής, στο Κρυονέρι Κορινθίας και στο Χελμό Καλαβρύτων. Στο ΕΑΑ ανήκουν περιφερειακοί μετεωρολογικοί, περιβαλλοντικοί, γεωδυναμικοί, ιονοσφαιρικοί και μαγνητικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα και τα Αστεροσκοπεία Κρυονερίου και Χελμού.

Σκοπός του ΕΑΑ είναι: Α) Η παρατήρηση και η έρευνα των φυσικών ή/και ανθρωπογενών διεργασιών και των αποτελεσμάτων τους, στους τομείς μελέτης: (Αα) του εγγύς διαστημικού χώρου και του Σύμπαντος, (Aβ) του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, (Αγ) του εσωτερικού και της επιφάνειας της Γης. Β) Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, η χρήση επίγειων και δορυφορικών παρατηρήσεων και η αξιοποίηση αυτών. Γ) Η εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς μελέτης. Δ) Η εκπαίδευση νέων και επιστημόνων μέσω θερινών σχολείων, σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και επίβλεψης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Ε) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς. Το ΕΑΑ αποτελείται από τα εξής τρία (3) Ινστιτούτα: Α) Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.). Β) Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.). Γ) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΑΑ (ΕΛΚΕ ΕΑΑ) αποτελεί αυτοτελές Τμήμα του ΕΑΑ, υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΑΑ και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4310/2014, του Άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 και του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. Σκοπός του ΕΛΚΕ ΕΑΑ είναι η διαχείριση και η διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών, τεχνολογικών και λοιπών προγραμμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς λειτουργίας του ΕΑΑ.

Το Κέντρο BEYOND ανήκει στο Ινστιτούτο Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ του ΕΑΑ και αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο δορυφορικής Τηλεπισκόπησης έχοντας επιχειρησιακή χαρακτήρα με την εκτέλεση δράσεων μέσω χρηματοδοτήσεων από ανταγωνιστικά ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα αριστείας στη Διαστημική (Copernicus). Η κύρια θεματική του BEYOND είναι αυτή της Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών, σε ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης κρίσεων: την εκτίμηση του κινδύνου, την προετοιμασία και το σχεδιασμό των μέτρων άμβλυνσης, την έγκαιρη προειδοποίηση, την παρακολούθηση της εξέλιξης φυσικών καταστροφών και, τέλος, την αποτύπωση των ζημιών. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα του BEYOND έχει εμβαθύνει και σε άλλους τομείς όπως είναι η Γεωργία, η Κλιματική Αλλαγή, η Ενέργεια και η επιδημιολογία μεταξύ άλλων.

https://www.astro.noa.gr/