Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ αποτελεί, ανεξάρτητη, ιδιωτική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα και χρησιμοποιεί λύσεις που βασίζονται στην αξιοποίηση & επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων (δορυφορικές/εναέριες, κλπ πλατφόρμες συλλογής, κλπ.), με εφαρμογή σε πολλούς τομείς δραστηριοποίησής της, για την ανάπτυξη υποδομών/ικανοτήτων των Πελατών της.

Κατά την 25ετή δραστηριοποίησή της, η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες σε Δημόσιους Φορείς και Ιδιωτικές Εταιρείες στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και έχει δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο αξιόλογων συνεργατών (ερευνητικά ιδρύματα & επιχειρήσεις). Από την ίδρυσή της το 1995 με την εμπλοκή της σε έργα στρατηγικής σημασίας για το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ανέπτυξε σύνολο σχεδίων υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ’ όψη τις εμπειρίες και τις ανάγκες των χρηστών (πελατών). Το 1999, πιστοποιήθηκε (EN ISO 9001) η καταλληλότητα του σχεδιασμού των υπηρεσιών της καθώς και οι διεργασίες και διαδικασίες για την συστηματική βελτίωση και παγιοποίησή τους. Το 2004 αποτελεί άλλο ένα ορόσημο, καθώς γίνεται COPERNICUS Service Provider. Ένα ευρύ και αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και σχετικών διαδικασιών έχουν πλέον αναπτυχθεί και αξιολογηθεί και προσφέρονται σε Οργανισμούς του Δημοσίου (Ελλάδα & ΕΕ). Το 2008, με συστηματική επαφή και επεξεργασία της γνώμης των πελατών (χρηστών) για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, προϊόντων & συστημάτων που προσέφερε, αναπτύσσει συγκεκριμένο πρωτόκολλο εκπαίδευσης και εστιάζει στην παγιοποίηση του προσφερόμενου χαρτοφυλακίου τηρώντας τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευελιξίας. Το 2011 αποκτά ένα τυποποιημένο και πλέον αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο το οποίο και προσφέρει επιχειρησιακά, ενώ ενσωματώνει αδιάλειπτα αποτελέσματα έρευνας και Διεθνείς Καλές Πρακτικές. Το 2018 πιστοποιείται και σύμφωνα με το EN ISO 27001.

Σε όλη την διάρκεια της δραστηριοποίησής της η εταιρεία συνέβαλε σε έργα ορόσημα της ΕΕ σχετικά με την χάραξη Αγροτικής Πολιτικής (LUCAS, OLISTAT, OLIAREA, Remote Sensing Controls, LPIS, κλπ), και την αξιολόγηση του Περιβάλλοντος (CLC 2012, CLC+ Backbone, EU Landscape Indicators, EO EUROPA, κλπ.). Με την συμμετοχή της στο COPERNICUS (GSE FM, GSE MARCOAST, CEMS, κλπ.) διεύρυνε τον ορίζοντα των υπηρεσιών της σε διεθνές επίπεδο. Ενώ, παράλληλα, ανέπτυξε υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης επιπτώσεων φυσικών κινδύνων (CALIS, DESURVEY, PREVIEW, LIMES, MASSIVE, κλπ.) σε σχεδιασμό, ανάπτυξη & ολοκλήρωση γεωπληροφοριακών συστημάτων σε Ελλάδα & Κύπρο όπως και στον τομέα του Κτηματολογίου (Εθνικό Κτηματολόγιο, Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, Δασικοί Χάρτες).

https://www.geoapikonisis.gr/el/