ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.

Η ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ αποτελεί, ανεξάρτητη, ιδιωτική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1995 στην Αθήνα και χρησιμοποιεί λύσεις που βασίζονται στην αξιοποίηση & επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων (δορυφορικές/εναέριες, κλπ πλατφόρμες συλλογής, κλπ.), με εφαρμογή σε πολλούς τομείς δραστηριοποίησής της, για την ανάπτυξη υποδομών/ικανοτήτων των Πελατών της.

Κατά την 25ετή δραστηριοποίησή της, η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες σε Δημόσιους Φορείς και Ιδιωτικές Εταιρείες στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και έχει δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο αξιόλογων συνεργατών (ερευνητικά ιδρύματα & επιχειρήσεις). Από την ίδρυσή της το 1995 με την εμπλοκή της σε έργα στρατηγικής σημασίας για το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ανέπτυξε σύνολο σχεδίων υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ’ όψη τις εμπειρίες και τις ανάγκες των χρηστών (πελατών). Το 1999, πιστοποιήθηκε (EN ISO 9001) η καταλληλότητα του σχεδιασμού των υπηρεσιών της καθώς και οι διεργασίες και διαδικασίες για την συστηματική βελτίωση και παγιοποίησή τους. Το 2004 αποτελεί άλλο ένα ορόσημο, καθώς γίνεται COPERNICUS Service Provider. Ένα ευρύ και αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και σχετικών διαδικασιών έχουν πλέον αναπτυχθεί και αξιολογηθεί και προσφέρονται σε Οργανισμούς του Δημοσίου (Ελλάδα & ΕΕ). Το 2008, με συστηματική επαφή και επεξεργασία της γνώμης των πελατών (χρηστών) για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, προϊόντων & συστημάτων που προσέφερε, αναπτύσσει συγκεκριμένο πρωτόκολλο εκπαίδευσης και εστιάζει στην παγιοποίηση του προσφερόμενου χαρτοφυλακίου τηρώντας τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευελιξίας. Το 2011 αποκτά ένα τυποποιημένο και πλέον αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο το οποίο και προσφέρει επιχειρησιακά, ενώ ενσωματώνει αδιάλειπτα αποτελέσματα έρευνας και Διεθνείς Καλές Πρακτικές. Το 2018 πιστοποιείται και σύμφωνα με το EN ISO 27001.

Σε όλη την διάρκεια της δραστηριοποίησής της η εταιρεία συνέβαλε σε έργα ορόσημα της ΕΕ σχετικά με την χάραξη Αγροτικής Πολιτικής (LUCAS, OLISTAT, OLIAREA, Remote Sensing Controls, LPIS, κλπ), και την αξιολόγηση του Περιβάλλοντος (CLC 2012, CLC+ Backbone, EU Landscape Indicators, EO EUROPA, κλπ.). Με την συμμετοχή της στο COPERNICUS (GSE FM, GSE MARCOAST, CEMS, κλπ.) διεύρυνε τον ορίζοντα των υπηρεσιών της σε διεθνές επίπεδο. Ενώ, παράλληλα, ανέπτυξε υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης επιπτώσεων φυσικών κινδύνων (CALIS, DESURVEY, PREVIEW, LIMES, MASSIVE, κλπ.) σε σχεδιασμό, ανάπτυξη & ολοκλήρωση γεωπληροφοριακών συστημάτων σε Ελλάδα & Κύπρο όπως και στον τομέα του Κτηματολογίου (Εθνικό Κτηματολόγιο, Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, Δασικοί Χάρτες).

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης

Το Ερευνητικό Κέντρο «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)» που ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 1975/42 (Α΄ 295), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι Ερευνητικός Φορέας του Δημοσίου Τομέα, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Το ΕΑΑ έχει την έδρα του στην Αθήνα και παραρτήματα στην Πεντέλη Αττικής, στο Κρυονέρι Κορινθίας και στο Χελμό Καλαβρύτων. Στο ΕΑΑ ανήκουν περιφερειακοί μετεωρολογικοί, περιβαλλοντικοί, γεωδυναμικοί, ιονοσφαιρικοί και μαγνητικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα και τα Αστεροσκοπεία Κρυονερίου και Χελμού.

Σκοπός του ΕΑΑ είναι: Α) Η παρατήρηση και η έρευνα των φυσικών ή/και ανθρωπογενών διεργασιών και των αποτελεσμάτων τους, στους τομείς μελέτης: (Αα) του εγγύς διαστημικού χώρου και του Σύμπαντος, (Aβ) του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, (Αγ) του εσωτερικού και της επιφάνειας της Γης. Β) Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, η χρήση επίγειων και δορυφορικών παρατηρήσεων και η αξιοποίηση αυτών. Γ) Η εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς μελέτης. Δ) Η εκπαίδευση νέων και επιστημόνων μέσω θερινών σχολείων, σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και επίβλεψης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Ε) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς. Το ΕΑΑ αποτελείται από τα εξής τρία (3) Ινστιτούτα: Α) Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.). Β) Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.). Γ) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΑΑ (ΕΛΚΕ ΕΑΑ) αποτελεί αυτοτελές Τμήμα του ΕΑΑ, υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΑΑ και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4310/2014, του Άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 και του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. Σκοπός του ΕΛΚΕ ΕΑΑ είναι η διαχείριση και η διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και των ιδίων πόρων του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών, τεχνολογικών και λοιπών προγραμμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς λειτουργίας του ΕΑΑ.

Το Κέντρο BEYOND ανήκει στο Ινστιτούτο Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ του ΕΑΑ και αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο δορυφορικής Τηλεπισκόπησης έχοντας επιχειρησιακή χαρακτήρα με την εκτέλεση δράσεων μέσω χρηματοδοτήσεων από ανταγωνιστικά ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα αριστείας στη Διαστημική (Copernicus). Η κύρια θεματική του BEYOND είναι αυτή της Διαχείριση Κινδύνων και Φυσικών Καταστροφών, σε ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης κρίσεων: την εκτίμηση του κινδύνου, την προετοιμασία και το σχεδιασμό των μέτρων άμβλυνσης, την έγκαιρη προειδοποίηση, την παρακολούθηση της εξέλιξης φυσικών καταστροφών και, τέλος, την αποτύπωση των ζημιών. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα του BEYOND έχει εμβαθύνει και σε άλλους τομείς όπως είναι η Γεωργία, η Κλιματική Αλλαγή, η Ενέργεια και η επιδημιολογία μεταξύ άλλων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ «ΑΘΗΝΑ» / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Το ΑΘΗΝΑ είναι ένα ερευνητικό κέντρο με στόχο την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ. Συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο μέσω του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ). Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε το 2007 έχοντας ως αποστολή την έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Μέσα σε λίγα χρόνια το ΙΠΣΥ κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα στην Ευρώπη όσον αφορά στην διαχείριση, επεξεργασία και αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων, δηλαδή στα θεμέλια της Οικονομίας Δεδομένων. Το γεγονός αυτό είναι εμφανές από την ποσότητα και την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε αυτά τα πεδία, όπως επίσης και από την επιτυχία στην προσέλκυση ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Ενδεικτικά, περισσότερο από το 93% του προϋπολογισμού του ΙΠΣΥ προέρχεται από ανταγωνιστική χρηματοδότηση (>30 ενεργά προγράμματα), ενώ το 2018 προσέλκυσε από ανταγωνιστική χρηματοδότηση 17.5 φορές την κρατική του επιχορήγηση. Επιπλέον, το ΙΠΣΥ υποστηρίζει την έμπρακτη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και οργάνωση εκδηλώσεων, την προώθηση των ανοικτών τεχνολογιών και προτύπων, του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και τη δημοσίευση, εκμετάλλευση και επαναχρησιμοποίηση μεγάλων ανοικτών δεδομένων. Το προσωπικό του ΙΠΣΥ έχει συγκεντρώσει μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία από την συμμετοχή του σε κορυφαία Ευρωπαϊκά έργα με έμφαση σε τομείς όπως η διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, η διαχείριση και επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων, η εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση σε πληθώρα πόρων και οι ηλεκτρονικές υποδομές.

Επιπλέον, το ΙΠΣΥ σχεδίασε, ανέπτυξε και συντηρεί τον εθνικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων geodata.gov.gr, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα από μεγάλο αριθμό χρηστών, που περιλαμβάνουν από απλούς πολίτες έως δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρίες. Παράλληλα, συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες για προτυποποίηση και working groups (INSPIRE, OGC) για γεωχωρικά δεδομένα. Επίσης, προωθεί ενεργά τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, μέσω: (ι) του geodata.gov.gr, (ιι) του ορισμού του ως Κέντρο Αριστείας στις τεχνολογίες GIS ανοικτού κώδικα (βλέπε ellak.gr), (ιιι) της οργάνωσης ημερίδων Ανοικτών Δεδομένων και hackathons με στόχο την εξοικείωση της ερευνητικής και νεοφυούς επιχειρηματικής κοινότητας με τεχνολογίες γεωχωρικών δεδομένων.

Το ΙΠΣΥ εξειδικεύεται στη διαχείριση γνώσης και στις τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων για συστήματα μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων, και ένα μεγάλο εύρος ψηφιακών πόρων. Επιπλέον, διαθέτει ισχυρή θεωρητική και τεχνολογική εμπειρία στις ακόλουθες περιοχές:

  • Γεωχωρικά δεδομένα (συστήματα GIS, ολοκλήρωση, διαχείριση δεδομένων κίνησης)
  • Τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης για ανάλυση πόρων (γεωχωρικά δεδομένα, δεδομένα κατανάλωσης νερού, δεδομένα αναζήτησης)
  • Ιστός δεδομένων (αναπαράσταση γνώσης και οντολογίες, διασυνδεδεμένα δεδομένα, προέλευση και διατηρησιμότητα δεδομένων, εξατομίκευση χρήστη, κοινωνικά δίκτυα)
  • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ανοιχτά δεδομένα, διαλειτουργικότητα, ιδιωτικότητα δεδομένων)
  • Επιστημονικές βάσεις (τράπεζες δεδομένων μεγάλης κλίμακας, τεχνολογίες διατηρησιμότητας)
  • Πράσινες ΤΠΕ (τεχνολογία της πληροφορίας για εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας)

Το ΙΠΣΥ έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από δέκα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης άμεσα σχετιζόμενα με τις ερευνητικές περιοχές του προτεινόμενου έργου, δηλαδή με τη διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (TALOS, SimpleFleet, LODGOV, GeoKnow, GEOSTREAM, RealEstate2.0, DAIAD, City.Risks, SLIPO, LinkGeoML).