Στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου, βελτιστοποιείται η τρέχουσα επιστημονική και τεχνολογική στάθμιση και παράγονται καινοτόμα προϊόντα:

Μέθοδοι που εστιάζουν στα Δεδομένα. Υιοθέτηση και επέκταση Σιαμαίων Δικτύων για αναγνώριση ακροτάτων, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες συναρτήσεις κόστους που στοχεύουν στην εκμάθηση χώρων κατανεμημένης αναπαράστασης για βέλτιστο διαχωρισμό στιγμιότυπων πυρκαγιών /μη πυρκαγιών. Παράλληλα, υιοθετούνται Συνελικτικά Δίκτυα για σημασιολογική κατάτμηση (Fully convoluted Networks και U-Nets).

Προβλέψεις σε επίπεδο επόμενης ημέρας: Κίνδυνος πυρκαγιάς και εκτίμηση τρωτότητας και σφοδρότητας πυρκαγιάς

Διαδικτυακή Πλατφόρμα. Σύγχρονα πρότυπα προγραμματισμού & τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου για δημιουργία & εκτέλεση δυναμικών «γεγονότων» διάδρασης.